හිතවතීගේ ඇරඹුම!

හැමෝටම ආයුබෝවන්,
          මාස දහයක් පුරාවට අනුන්ගේ බ්ලොග් කියවපු මට තමන්ටම කියලා බ්ලොග් එකක් හදාගන්න කියලා උනන්දු කරපු අශාන් අයියටත්(ashanslife.blogspot.com)බ්ලොග් එකක් හදාගන්න උදවු කරපු තිසර සර්ටත්(thisaraps.blogspot.com)මුලින්ම ස්තූති කරන අතර මේ බ්ලොග් එකෙන් අපි හැමෝටම වැදගත් වෙන යමක් අරගෙන එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.
                                                                         
                                                                       

0 comments:

Post a Comment